Opinia radnych SRD do wykonania budżetu za rok 2017

Porządek dzisiejszej sesji Rady Miasta, oprócz bieżących uchwał, zawierał dwie, którymi zajmuje sie Rada jedynie raz w roku. Mowa o  1. Rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2017 rok oraz
2. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2017 rok. W ramach dyskusji, w imieniu radnych SRD, głos zabrał pan Henryk Cebula. Poniżej cała treść opinii, którą można również odsłuchać  https://www.youtube.com/watch?v=66yghK8WkFQ od około godz. 2.48.

Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017 r. radnych  Samorządowego Ruchu Demokratycznego Anny Gruszka i Henryka Cebula

Przedstawienie sprawozdania finansowego za miniony rok to obowiązek postawiony prezydentowi miasta przez prawo , to również jak mówił Piotr Kuczera w maju 2014 roku przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej „… jest to także okazja do głębszego zastanowienia się nad kierunkami rozwoju, zakresem zrealizowanych inwestycji oraz faktycznym stanem finansów miasta”. Zapewniamy, że przez cały czas pełnienia zaszczytnej funkcji radnych miasta formuła ta również nas motywuje do działania. Z uwagi na to, że jest to ostatni rok rządów prezydenta Piotra Kuczery w opinii tej odniesiemy się również do składanych przez niego w kampanii wyborczej obietnic i deklaracji.

Dochody w projekcie budżetu miasta zostały zaplanowane w wysokości ponad 716 mln złotych.

W ciągu roku 2017 dokonywano wielokrotnie zmian wysokości planowanego dochodu tak, że ostatecznie określono go na ponad 791 mln zł. Mimo ogromnego optymizmu w konstruowaniu strony przychodowej, przez prezydenta Kuczerę, rok ubiegły i tak był kolejnym rokiem w którym nie udało się mu wykonać aktualizowanych własnych założeń. Wykonanie skończyło się o 40 mln złotych mniejszymi wpływami, a to w naszej ocenie duża kwota, pomimo, że otoczenie finansowe było bardzo korzystne dla generowania przychodów miasta, tj.:

– nastąpił znaczący spadek bezrobocia w naszym mieście,

– podwyższono płacę minimalną,

– ustalono podatki w naszym mieście w większości na maksymalnym poziomie.

Pragniemy zwrócić uwagę na strukturę dochodów :

– dochody bieżące, wykonanie w wysokości ponad 726 mln zł, tj. ponad 100% zaplanowanej wartości,

– natomiast na stronie 6 „Sprawozdania… „ zapisano, że  dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 25 mln zł, a to zaledwie 36 % z zaplanowanych 70 mln zł, a to zasługuje już na miano katastrofy w realizacji nałożonych na siebie zadań. Smutne, że sytuacja ta ma miejsce co roku, najpierw oferuje się nam hura optymizm, który kończy się  blamażem zarządzających.

Na stronie 6 tego samego sprawozdania w pkt. 3 czytamy: ”… Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2017 r. wyniósł ponad 122 mln zł.,”.  Stanowi to ponad 16% wykonanego budżetu 2017 roku. Na usta ciśnie się pytanie : Co Pan zrobił przez trzy lata rządzenia, by należne miastu różnego rodzaju opłaty, podatki itp. trafiły do miejskiej kasy ?

Warto również poddać analizie dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca ze szczególnym zwróceniem uwagi na dochody majątkowe, które jak wszyscy wiedzą, stanowią o rozwoju miasta. Porównajmy trzy lata:

–  rok 2011 za prezydenta Fudalego: dochód bieżący wyniósł prawie 4 tys. zł,  majątkowy  692 zł,

–  rok 2015 za prezydenta Kuczery: dochód bieżący wyniósł 4,7 tys. zł, majątkowy  417 zł,

– analizowany rok 2017: dochód bieżący wzrósł do kwoty 5,5 tys. zł, a majątkowy spada kolejny rok i to do poziomu najniższego, zamknął się kwotą 191 zł .  To nie jest kierunek rozwoju miasta, to dowód na to, że miasto się zwija. Jest coraz gorzej, dlatego warto przypomnieć składane deklaracje z kampanii wyborczej kandydata PO Piotra Kuczery na urząd Prezydenta:

Tak ! Dla przedsiębiorczości !

– wprowadzenie programu ulg dla przedsiębiorców w Rybniku

– powołanie Rybnickiego Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Rybniku

– profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorstw i inwestycji.

Co z tego zostało zrealizowane? Mizeria!

Analiza wydatków:

W/g uchwały budżetowej zaplanowano je w wysokości ponad 853 mln zł. Podobnie jak dochody w ciągu roku wartość ta była zmieniana, by ostatecznie przekroczyć 958 mln zł. Jak bardzo skorygowane plany rozminęły się z rzeczywistością niech świadczy ostateczne wykonanie wydatków, które wyniosło 851 mln zł. Jest to nawet mniej niż w pierwotnie przedstawionym  nam projekcie budżetu w listopadzie 2016 r.,  to zaledwie 88, 76 % planu wydatków po zmianach.

Przejdźmy do szczegółów niewykonania planu wydatków :

Strona 16 poz. 13 Budowa Regionalnej Drogi Racibórz- Pszczyna  ”… wydatki w 2017 r. wyniosły ponad 58 mln zł ( w planie pozostały niewykonane wydatki w wysokości ponad 60 mln zł). Pozostałe nakłady w latach 2018- 2019 to ponad 330 mln zł.” . Niewykonane zostały przy tak strategicznej inwestycji wydatki w ponad 50 % . W tym miejscu należy wspomnieć o ogromnych problemach mieszkańców z uzyskaniem całkowitego należnego im odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi. Czy tak powinien postępować  Prezydent Rybnika wobec mieszkańców naszego miasta?

Kolejne punkty tego sprawozdania pokazują bezradność w swych działaniach Prezydenta . Oto przykłady :

– pkt. 27 termomodernizacja budynku ZSz-P 14 w roku 2017 wydatki wyniosły 650 zł pozostałe nakłady przeniesiono na rok 2018,

– pkt. 29 termomodernizacja budynku ZSz- P7 realizacja 2018

– podobnie z  termomodernizacją ZST, budynków MOSiR i SP-4.

Termomodernizacja to nie jedyne niewykonane inwestycje!

Utworzenie  Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny – adaptacja pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Nr 1 – czytamy na str. 21 ..” w roku 2017 nie poniesiono wydatków”. Na uwagę zasługują także zapisy na str. 25 dotyczące adaptacji zabytkowego kompleksu Szpitala Miejskiego nr 1 – lata realizacji 2016 – 2019 w roku 2017 poniesione wydatki to kwota proszę zwrócić uwagę to jedynie 5,5 tys. zł, modernizacja zabytkowego budynku Juliusz – lata realizacji 2016- 2019 w 2017 r. wydatki wyniosły 170 tys. zł, modernizacja zabytkowego budynku „Rafał” lata realizacji 2017-2019 poniesione wydatki 2017 r. 147 tys. zł. Rewitalizacja na terenach Zabytkowej Kopalni Ignacy budynek sprężarkowni lata realizacji 2016-2019 w 2017 r. nie poniesiono wydatków podobnie przy modernizacji szybu „Kościuszko”. Powyższe nie wystawia najlepszego świadectwa gospodarzowi miasta. Nie tak przecież miało być!

Na str. 28 czytamy „…Wysokość osiągniętej nadwyżki operacyjnej mieści się w przedziale gwarantującym bezpieczeństwo finansowe w perspektywie 1-2 lat, jednak niepokój budzi malejący jej udział w dochodach bieżących. … Należy także wziąć pod uwagę, że na poziom nadwyżki operacyjnej w roku 2017 mają wpływ niewykonane wydatki bieżące (29 mln złotych)”. Informacja ta budzi, bo musi, nasz ogromny niepokój. Świadczy to o tym, że kieruje się Pan zasadą, że liczy się tylko teraz,  a po nas choćby potop.

W pokazaniu hipokryzji obecnie rządzącej ekipy kolejny raz sięgamy do stanowiska prezentowanego przez przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Piotra Kuczery z roku 2014 cyt. ”…Nie zrealizowaliśmy wydatków majątkowych na kwotę prawie 65 mln zł. Niedoszacowane przychody oraz niezrealizowane inwestycje to w efekcie nadwyżka zamiast deficytu. Próbując bardziej obrazowo  przedstawić sytuację możemy powołać następujący przykład: zakładaliśmy wybudowanie bardzo dużego wystawnego domu, udało się zakończyć ledwie budowę parteru- reszta inwestycji została przesunięta na kolejny rok.” Koniec cytatu. Teraz fakty roku 2017. Wydatki majątkowe zaplanowane przez prezydenta Kuczerę na 2017 r. wynosiły ponad 257 mln zł, a wykonanie zaledwie 178 mln, procentowo to niespełna 70 %. Oznacza to, że nie zrealizował prezydent przewidywanych wydatków majątkowych  na kwotę ponad 79 mln zł, chociaż w roku 2014 mocno Pan krytykował niewykonanie wydatków przez prezydenta Fudalego. Panie prezydencie Kuczera 65 mln to zdecydowanie mniej niż 79 mln .

A w kampanii deklarował Pan : Tak ! Dla inwestycji !

– stworzenie sieci darmowych parkingów wielopoziomowych w pobliżu centrum

– ograniczenie  dostępu biznesu sieciowego  do centrum miasta

– stosowanie zasady otwartych konkursów architektonicznych jako reguły

– stworzenie dodatkowej strefy ekonomicznej i rozwój obecnych.

Co z tego zostało zrealizowane? Mizeria! 

Z ogromnym niepokojem patrzymy na rosnące zadłużanie przez Prezydenta, naszego wspólnego dobra, jakim jest miasto Rybnik. Deficyt w roku 2017 był bliski kwoty 100 mln zł , zaś zaciągnięte pożyczki i kredyty to kwota ponad 85 mln zł. Przypominamy, że prezydent Fudali zostawił na koniec swych rządów ponad 75 mln zł nadwyżki w kasie i na kontach miasta. To niekorzystne dla prezydenta Kuczery porównanie powinno prowadzić do zadania przez każdego rybniczanina pytania „Czy obecnie mamy odpowiedzialne zarządzanie naszym miastem?”

Należy także przypomnieć o zagrożeniu zapisanym na str. 5 otrzymanego sprawozdania cyt.: „….. Coraz  to nowe niekorzystne orzeczenia sądów mogą być powodem konieczności zwrotu już wyegzekwowanych znacznych kwot podatków i powstania nowych sporów… Aktualnie sytuacja ta dotyczy kilku podatników, zaś skutki finansowe niekorzystnych orzeczeń w tych sprawach będą skutkować kilkudziesięciomilionowymi zwrotami podatku od nieruchomości oraz koniecznością naliczenia oprocentowania od tych nadpłat.” Jest to ogromne zagrożenie dla kolejnych budżetów naszego miasta. Czy nadal zaciąganie pożyczek i kredytów będzie przedstawiane mieszkańcom Rybnika przez prezydenta Kuczerę z takim optymizmem i niezważaniem na sugestie opozycji o nadmiernym i nieuzasadnionym zadłużaniu miasta? Prezydentowi powinna zapalić się czerwona lampka, a jeżeli  jest przepalona powinniśmy ją wymienić.

W ubiegłym roku zadawałem na sesji pytania dotyczące:

– byłego dyrektora jednej z jednostek miejskich i złożonych wobec niego przez prezydenta Piotra Kuczerę wniosków do Prokuratury i Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z brakiem rzetelnych odpowiedzi Pana prezydenta na zadane pytania, co do dalszych losów tych wniosków, zmuszeni jesteśmy w tej opinii powrócić do tematu. Z artykułu w Gazecie Rybnickiej dowiedzieliśmy się, że sprawy zostały umorzone, dlatego szczególnie przykro nam, że Prezydenta mojego miasta, jak do tej pory, nie było stać na słowa przepraszam wobec człowieka, który dużą część swojego życia zawodowego poświecił Rybnikowi.

– zatrudnienia pana Marcina Stacha, którego w lipcu ubiegłego roku mianował Pan swoim pełnomocnikiem ds. rewitalizacji miasta. Z mediów dowiedzieliśmy się, że cyt. „… bardzo sobie cenię rzetelną pracę i szczegółową kontrolę dotyczącą realizacji programu rewitalizacji przez podmioty zewnętrzne, którą prowadzi pan M. Stach. Rewitalizacja to długi i skomplikowany proces, który nie podlega na medialnym poklasku, ale na sumiennej, spokojnej pracy z mieszkańcami, dlatego powierzyłem to zadanie osobie, która posiada odpowiednią wiedzę i kompetencję w tym zakresie”. Oczywistym jest, że każda kontrola powinna być zakończona notatką lub protokołem. Kiedy poprosiłem o udostępnienie mi wspomnianych w wypowiedzi dokumentów usłyszałem z ust pan Prezydenta, że takowych nie ma. Dziwne. Kolejny niejasny wątek w tej sprawie to fakt, że po niespełna dwóch miesiącach od wypowiedzianych publicznie pochwał wobec pracy pana Stacha, zostaje on odwołany pomimo, że proces rewitalizacji w dzielnicach trwa nadal.

 

Podsumowaniem naszej opinii niech będą jakże aktualne dzisiaj po powyższej analizie kolejne cytaty z wypowiedzi ówczesnego szefa klubu Platformy Obywatelskiej Piotra Kuczery z 2014 r., które mimo upływu czasu i zmiany na fotelu prezydenta nie straciły aktualności :

” Nie wola polityczna, a stan faktyczny powinien decydować o udzieleniu absolutorium. Liczby są nieubłagane, niestety nie zrealizowano nawet założeń po zmianach budżetu” oraz „W podsumowaniu warto stwierdzić – zdecydowana większość inwestycji zaplanowana na rok 2013 będzie ukończona w okresie lata/ jesieni bieżącego roku. I to nie przypadek. Przedstawiając RM budżet na 2013 r. Pan Prezydent stwierdził że jest jednym z trudniejszych budżetów w historii rybnickiego samorządu. Z dwóch powodów: nowych zadań nakładanych na samorząd oraz kurczącej się bazy dochodowej. Nie to okazało się jednak największą przeszkodą. Więcej kłopotów sprawiło zbyt optymistyczne planowanie. A może właśnie tak miało być?”

Z perspektywy minionych lat możemy mówić o olbrzymim zakłamaniu obecnego przewodniczącego Jan Mury, który w roku 2014 pełniąc funkcję przewodniczącego Klubu Radnych BSR tak podsumował wypowiedź pana Kuczery: „…Mam problem zrozumieć Pana Kuczerę, bo było za, a później przeciw, no ale to już trudno”. Koniec cytatu.

A my dodajemy, mamy problem nie tylko zrozumieć postępowanie prezydenta Kuczery ale także Pana, panie przewodniczący.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta i wszystkich jednostek miejskich za solidną, rzetelną i sumienną codzienną pracę na rzecz naszego miasta.

Zwracamy się z prośbą do redaktora Gazety Rybnickiej, pana Troszki, by nie uległ naciskom i nie dokonywał cenzury w naszej opinii.

W grudniu 2016 roku wstrzymaliśmy się przed poparciem projektu uchwały budżetowej prezydenta Kuczery na rok 2017, a to z uwagi na nierealistyczne założenia. W niniejszej opinii wykazaliśmy ogrom różnic pomiędzy projektem a jego wykonaniem imając na uwadze dobro naszego miasta oraz jego mieszkańców będziemy glosowali przeciwko udzieleniu absolutorium prezydentowi Piotrowi Kuczerze za rok 2017.

Dziękuję.

Henryk Cebula                   Anna Gruszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *